Corporate Info

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้วิจัย พัฒนา ออกแบบ วิศวกรรมการผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ และระบบกำเนิดความร้อน รวมทั้งให้บริการครบวงจร มุ่งมั่นเป็นผู้นำ Top Three ของเอเชียภายในเวลา 10 ปี"

พันธกิจ

มุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตและให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บริการทางด้านการออกแบบติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร

- วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมในธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler Plant) และระบบกำเนิดความร้อน (Thermal System)

- เพิ่มส่วนแบ่งตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยสร้างแบรนด์ GETABEC ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

- จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว เพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาองค์กร

- สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรโดยเน้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

- มุ่งเน้นการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม

- มีความสามารถในการทำกำไร สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

2526   จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยเริ่มต้นธุรกิจเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ และเครื่องพ่นไฟจากประเทศเยอรมนี
2533   จัดตั้งบริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GTI) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท โดยคุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อรับงานผลิตและติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำและระบบไอน้ำสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงออกแบบวิศวกรรมพลังงานความร้อน
2535   เพิ่มกลุ่มสินค้าเพื่อขยายธุรกิจโดยการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำยี่ห้อ "Schneider Kessel Berlin" และ "GEKA Thermomat"
2537  
- ลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิต ประกอบ และซ่อมสร้างเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 
- บริษัทสามารถผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) ซึ่งได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้ยี่ห้อ "GETABEC Kessel"
2544  
- บริษัทฯ เริ่มผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Boiler) และถ่านหิน
 
- โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย AD-Merkblatt HP0 จาก TÜV NORD ประเทศเยอรมนี

2546

  โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 RWTUV
2547  
- จัดตั้งบริษัท เจตาแบค เอ็นเนอยี่ จำกัด (GE) ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่อง กำเนิดไอน้ำ โดยคุณสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 และผู้ร่วมลงทุนรายหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 10
 
- ลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งที่สอง จังหวัดระยอง เพื่อผลิตถังรับความดัน และเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler) ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยซื้อลิขสิทธิ์เครื่องกำเนิดไอน้ำจาก EckrohrKessel Berlin ประเทศเยอรมนี
 
- โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย PED97/23/CE/AD-Merkblatt HP0/ DIN EN ISO 3834-2 จาก TÜV NORD ประเทศเยอรมัน แสดงถึงมาตรฐานด้านการออกแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ และการผลิตภาชนะรับแรงดันเป็นไปตามมาตรฐานเยอรมันและยุโรป
2549  
- โรงงานระยองได้รับการรับรองมาตรฐาน U-Stamp / S-Stamp / R-Stamp / PP-Stamp จาก ASME ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
- โรงงานบางพลีได้รับการรับรองมาตรฐาน U-Stamp / S-Stamp จาก ASME ประเทศสหรัฐอเมริกา
2552  
- จัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจโดยบริษัทฯ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GTI และ GE ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้น GTI และ GE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ตามลำดับ
 
- โอนธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ ที่เป็นธุรกิจหลักของ GE ไปรวมในบริษัทเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ GE ไม่มีการประกอบธุรกิจหลักใดๆ
 
- โรงงานบางพลีได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย TÜV NORD
2553   บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์ และชิ้นส่วน โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 25 เมษายน 2557 และบัตรส่งเสริมมีอายุ 8 ปี
2554   บริษัทฯ ขยายโรงงานที่จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีกหนึ่งเท่าตัว
2557   ขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยจัดตั้งบริษัท เจตาแบค เวียดนาม จำกัด (GTV) ในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
2558  
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท
 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 180 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ("Initial Public Offering : IPO")
 
- แปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)"
 
- เปลี่ยนชื่อบริษัท เจตาแบค เอ็นเนอยี่ จำกัด (GE) เป็นบริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออฟเปอร์เรชั่น จำกัด

 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

 

โครงสร้างการจัดการ

 

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

 

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
     
1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์   รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร.กมล ตรรกบุตร   กรรมการอิสระ
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   กรรมการอิสระ
5. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์   กรรมการบริษัท
6. นางหรรษา บดีพัฒน์   กรรมการบริษัท
7. นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์   กรรมการบริษัท
     
     
คณะกรรมการบริหาร
 
     
1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์   ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประสาน จิตรประทักษ์   กรรมการบริหาร
3. นายเสรี ทองหนูน   กรรมการบริหาร
4. นายสุทธิชัย สุภัคกุล   กรรมการบริหาร
5. นายประจินต์ คงสาคร   กรรมการบริหาร
6. นายธีระศักดิ๋ เต็งรำพึง   กรรมการบริหาร
7. นายบรรพต สายชล   กรรมการบริหาร
     
     
คณะกรรมการตรวจสอบ
     
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.กมล ตรรกบุตร   กรรมการตรวจสอบ
     
     
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     
1. ดร.กมล ตรรกบุตร   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ผศ.ดร. ก่อเกียรติ บุญชูกุศล   กรรมการบริหารความเสี่ยง
     
     
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
     
1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์   กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์   กรรมการ/ กรรมการอิสระ
4. ดร.กมล ตรรกบุตร   กรรมการ/ กรรมการอิสระ
     
     
คณะผู้บริหาร
     
1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายประสาน จิตรประทักษ์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายเครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม
3. นายเสรี ทองหนูน   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวลและWaste to Energy
4. นายสุทธิชัย สุภัคกุล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า(น้ำมันและก๊าซ)
5. นายประจินต์ คงสาคร   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริการลูกค้าและอะไหล่
6. นายบรรพต สายชล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายวิจัยและพัฒนา
7. นายธีระศักดิ์ เต็งรำพึง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ
หมายเหตุ: นายเอกชัย คณะธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน ลาออกเมื่อ 31 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีมติให้แต่งตั้งนางสาววรรณา เฮงอรุณประสาร รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงินในระหว่างสรรหา CFO คนใหม่