ข้อมูลองค์กร

1.บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย คุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล

1.1 พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้

1.2 ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

1.3 นําวิธีการและเครื่องจักรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต

2.บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการด้วยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

2.1 พัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2.2 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ หรือประสบการณ์เฉพาะทาง

2.3 สร้างคุณภาพและมาตรฐานในงานบริการ

3.บริษัทฯจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในทุกมิติเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ

3.1 ด้านสินค้า: มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดครอบคลุมทุก segment มีสินค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อขยายตลาด

3.2 ด้านราคา: สินค้ามีราคาเหมาะสม สามารถควบคุมต้นทุนและสร้างผลกําไรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันได้ทั้ง ตลาด hi end – low cost

3.3 ด้านการจัดจําหน่าย: ทีมงานขายสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุก segment

3.4 ด้านส่งเสริมการขาย: มีกิจกรรมหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมขายสามารถจูงใจลูกค้ามีพันธมิตร เพื่อเสริมการขาย ภายใต้ brand GETABEC

4.บริษัทฯมุ่งมั่นจะสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีความสุขใน การทํางาน

4.1 สร้างระบบการทํางานที่ผสมผสานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์

4.2 นําแนวคิด KAIZEN มาปรับใช้กับองค์กร

4.3 สร้างความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม

4.4 สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ มี career path ที่ชัดเจนปฏิบัติได้จริง

4.5 พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน

5.บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

5.1 ผลิตสินค้าและให้บริการที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

5.2 บริหารจัดการภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.บริษัทจะให้ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้

6.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น จึงได้วางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ ของตนอย่างครบถ้วน ตลอดจนการดําเนินการต่างๆ ของบริษัทนั้นจะกระทําไปด้วยซื่อสัตย์สุจริต ความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

6.2  ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดย เคร่งครัด และด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกราย

บริษัท เจตาแบค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GTB”) เดิมชื่อบริษัท เจตาแบค จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2526 โดยนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ วิศวกรผู้มีประสบการณ์อยู่ในสายธุรกิจเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) มาอย่างยาวนาน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จํานวน 1.00 ล้าน บาท ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อก้าวไปสู้ความเป็นผู้นำในด้านเครื่องกำเนิดไอน้ำ และระบบเผาไหม้ เป็นผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลากว่า 38 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 240.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.25 บาท โดยเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

พัฒนาการของการเติบโตของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ ได้แก่

 1. ในช่วง 11 ปีแรกของธุรกิจ บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจ จากการเป็นตัวแทนนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (SteamBoiler) ยี่ห้อ “SchneiderKesselBerlin” และยี่ห้อ LOOSGunzenhausen จากประเทศเยอรมนี และเครื่องพ่นไฟชนิดถ้วยเหวี่ยง (Rotary Cup Burner) ยี่ห้อ Saacke จากประเทศเยอรมนี ซึ่งมีประสิทธิภาพ สูงสามารถใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ รวมถึงการ รับงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม งานติดตั้ง และงานบริการหลังการขายสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำและเครื่องพ่นไฟดังกล่าว
 2. ปี 2537 บริษัทได้ผันตัวเองเป็นผู้ผลิต โดยก่อสร้าง โรงงานแห่งแรกขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อเป็นโรงงานผลิต ประกอบ และซ่อม สร้างเครื่องกําเนิดไอน้ำระบบเผาไหม้ (Combustion System) เครื่องทําน้ำมันร้อน (Thermal Oil Heater) และ เครื่องถ่ายเทความร้อนที่นําความร้อนสูญเสียกลับ มาใช้งานใหม่ (Economizer) โดยได้รับการรับรอง คุณ ภาพโดย TÜV NORD ตามมาตรฐาน DIN TRD ของ ประเทศเยอรมนี
 1. และในปี 2537 เดียวกันนี้บริษัทพัฒนาไปอีกขั้นเข้า สู่การเป็นผู้จัดจําหน่าย ผู้ผลิต และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ เครื่องกําเนิดไอน้ำและระบบเผาไหม้ ไปยังประเทศ ต่างๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา บังคลาเทศ อัฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ปากีสถาน ฯลฯ และมีแผนงานรองรับการ ขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบ AEC ท้ังนี้ ปัจจุบันมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนเพื่อรองรับการ ขยายตลาดที่ประเทศเวียดนาม และประเทศในแถบทวีปยุโรป

คณะกรรมการบริษัท

 1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ – ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
 2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
 3. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ – กรรมการบริษัท
 4. นางหรรษา บดีพัฒน์ – กรรมการบริษัท
 5. ดร.กมล ตรรกบุตร – กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ – กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 7. นายฉลาด ณ ระนอง – กรรมการบริษัท

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ – ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ – กรรมการตรวจสอบ
 3. ดร.กมล ตรรกบุตร – กรรมการตรวจสอบ

 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ – ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
 2. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ – กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการอิสระ
 4. ดร.กมล ตรรกบุตร – กรรมการ / กรรมการอิสระ

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. ดร.กมล ตรรกบุตร – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ – รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ – กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. ผศ. ดร. ก่อเกียรติ บุญชูกุศล – กรรมการบริหารความเสี่ยง
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมในการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายการใช้คุกกี้