Investment Relations

News & Press

Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now.

Financial Information

Finance Statement Q 1 / 2024

Finance Statement Q 1 / 2023

Finance Statement Q 2 / 2023

Finance Statement Q 3 / 2023

Finance Statement Q 4 / 2023

Financial Statement yearly 2023

Finance Statement Q 1 / 2022

Finance Statement Q 2 / 2022

Finance Statement Q 3 / 2022

Finance Statement Q 4 / 2022

Finance Statement Q 1 / 2021

Finance Statement Q 2 / 2021

Finance Statement Q 3 / 2021

Finance Statement Q 4 / 2021

Finance Statement Q 1 / 2020

Finance Statement Q 2 / 2020

Finance Statement Q 3 / 2020

Finance Statement Q 4 / 2020

Finance Statement Q 1 / 2019

Finance Statement Q 2 / 2019

Finance Statement Q 3 / 2019

Finance Statement Q 4 / 2019

Finance Statement Q 1 / 2018

Finance Statement Q 2 / 2018

Finance Statement Q 3 / 2018

Finance Statement Q 4 / 2018

Finance Statement Q 1 / 2017

Finance Statement Q 2 / 2017

Finance Statement Q 3 / 2017

Finance Statement Q 4 / 2017

Finance Statement Q 4 / 2016

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมในการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายการใช้คุกกี้